Jouwstraat.nl: beter een goede buur dan een verre vriend

Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Hier op Jouwstraat.nl willen wij dat iedereen het naar zijn zin heeft. Wij beloven dat we geplaatste profielen, berichten, foto's en filmpjes en agenda-items alleen tonen op Jouwstraat.nl.

Onze belangrijkste spelregels zijn: 
1. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem/haar geplaatste content.
2. Uw gegevens en geplaatste content worden niet gedeeld met derden.  

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Jouwstraat.nl en gevestigd Kielerbocht 9-B te Groningen, KVK nummer 01137808 (“Jouwstraat.nl B.V.”) - die gelden voor de diensten van Jouwstraat.nl. 

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Jouwstraat.nl. Door gebruik te maken van de website van Jouwstraat.nl, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat je er voor instaat dat iemand die van Jouwstraat.nl gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Jouwstraat.nl heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van Jouwstraat.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. 

1. Dienstverlening Jouwstraat.nl
1.1 Jouwstraat.nl reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van Jouwstraat.nl niet inhoudelijk. Jouwstraat.nl heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Jouwstraat.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Jouwstraat.nl beschikbaar stellen. Jouwstraat.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld. 

2. Account/Profiel
2.1 Om gebruik te kunnen maken van Jouwstraat.nl, schrijf je je in op de manier zoals beschreven op de Website. Jouwstraat.nl kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt. 
2.2 Je staat er jegens Jouwstraat.nl voor in dat de informatie die je aan Jouwstraat.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg ons Privacy Statement onderaan deze pagina.
2.3 Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account. 
2.4 Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven. 
2.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Jouwstraat.nl met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik. 
2.6 Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de veelgestelde vragen sectie.
2.7 Profielen zijn alleen voor natuurlijke personen of bedrijven/organisaties   

3. Gebruik van de Website
3.1 Je staat er jegens Jouwstraat.nl voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Jouwstraat.nl voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website. 
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van Jouwstraat.nl niet: 
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; 
(ii) inbreuk maken op rechten van Jouwstraat.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; 
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; 
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Jouwstraat.nl te omzeilen; 
(v) een commercieel karakter hebben, tenzij Jouwstraat.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Jouwstraat.nl en/of een derde. 

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Jouwstraat.nl, licentiegevers en/of gebruikers van Jouwstraat.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. 
4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Jouwstraat.nl je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Jouwstraat.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Jouwstraat.nl substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. 
4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. 
4.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Jouwstraat.nl of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Jouwstraat.nl op haar computersystemen. 
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

5. Bestanden uploaden/licentie 
5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website. 
5.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Jouwstraat.nl (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Jouwstraat.nl: 
(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Jouwstraat.nl; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Jouwstraat.nl; 
(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Jouwstraat.nl en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Jouwstraat.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering. 
5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Jouwstraat.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website. 
5.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Jouwstraat.nl gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Jouwstraat.nl. Jouwstraat.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Jouwstraat.nl. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Jouwstraat.nl door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Jouwstraat.nl is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen. 
5.5 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaarstellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen. 
5.6 Je staat er jegens Jouwstraat.nl voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Jouwstraat.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Jouwstraat.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed. 
5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Jouwstraat.nl, sta je ervoor in dat
(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Jouwstraat.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden; 
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Jouwstraat.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website; 
(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen; 
(d) Jouwstraat.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties; 
(e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden. 

6. Verboden content
6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Jouwstraat.nl (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Jouwstraat.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan): 
(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden; 
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; 
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen; 
(iv) Content die naar de mening van Jouwstraat.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat; 
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; 
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd; 
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Jouwstraat.nl of derden worden geschonden; 
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; 
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouwstraat.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen; 
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming; 
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden. 

7. Advertenties 
Als een advertentie die geplaatst is op andere websites op Jouwstraat.nl word geplaatst dan wordt deze door Jouwstraat.nl verwijderd en werd deze advertentie gepromoot door middel van een betaalde premium banner, wordt ook deze verwijderd, zonder terugstorting van het betaalde bedrag. 

8. Kennisgeving onrechtmatige content
8.1 Jouwstraat.nl zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Jouwstraat.nl onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Jouwstraat.nl inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient
(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Jouwstraat.nl; 
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is; 
(iii) contactinformatie te bevatten waar Jouwstraat.nl contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres; 
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten; 
(v) - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar; 
(vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is. 
8.2 Jouwstraat.nl behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft. 
8.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Jouwstraat.nl worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. 
8.4 Jouwstraat.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Jouwstraat.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is. 
8.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Jouwstraat.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Jouwstraat.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die Jouwstraat.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. 
8.6 Jouwstraat.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft. 

9. Betaalde diensten en producten
9.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Jouwstraat.nl worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW. 
9.2 Je betaalt voor de via de website bestelde Producten en/of Diensten de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. 9.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. 
9.4 Je kunt Jouwstraat.nl niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

10. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
10.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Jouwstraat.nl ten dienste staan, is Jouwstraat.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Jouwstraat.nl (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: 
(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden; 
(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Jouwstraat.nl kunnen toebrengen. 
Jouwstraat.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn. 
10.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Jouwstraat.nl wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Jouwstraat.nl. 
10.3 Jouwstraat.nl garandeert niet dat de dienst van Jouwstraat.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 

11. Privacy
11.1 Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan ons Privacy Statement onderaan deze pagina.

12. Content van derden
12.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat Jouwstraat.nl deze Content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. Jouwstraat.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website. 

13. Aansprakelijkheid
13.1 Jouwstraat.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Jouwstraat.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 
13.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Jouwstraat.nl rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Jouwstraat.nl betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Jouwstraat.nl is voortgevloeid. 
13.3 Jouwstraat.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Jouwstraat.nl verricht en/of jouw gebruik van de website. 
13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Jouwstraat.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Jouwstraat.nl vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 
13.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Jouwstraat.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Jouwstraat.nl (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Jouwstraat.nl uit te sluiten. 

14 Overige bepalingen
14.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 
14.2 Onverminderd eventueel voor Jouwstraat.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Jouwstraat.nl voor het gebruik van de Website te bewaren, is Jouwstraat.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden. 
14.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
14.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Jouwstraat.nl privacy policy

Laatst gewijzigd: 28 september 2010

Jouwstraat.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. In dit document wordt onze Privacy Policy uiteengezet. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van Jouwstraat.nl als op niet-leden. We raden je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

1. Welke informatie verzamelt en verwerkt Jouwstraat.nl?

Jouwstraat.nl account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die Jouwstraat.nl aanbiedt, moet je een persoonlijk Jouwstraat account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres en gebruiksnaam zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van Jouwstraat.nl gebruik te kunnen maken.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Jouwstraat.nl verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Jouwstraat.nl. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt en “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Jouwstraat.nl ze?

Ter uitvoering van de dienst maakt Jouwstraat.nl gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van Jouwstraat.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Jouwstraat.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Jouwstraat.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Jouwstraat.nl.

Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Jouwstraat.nl account.

4. Voor welke doeleinden zal Jouwstraat.nl informatie over jou gebruiken?

Doeleinden
Jouwstraat.nl zal de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:Om met jou te communiceren over Jouwstraat.nl en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van Jouwstraat.nl. Om Jouwstraat.nl aan te passen aan jouw wensen en behoeften en ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

E-mails van derden
Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan Jouwstraat.nl je een e-mail bericht van een derde sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van Jouwstraat.nl kunt ontvangen.

5. Op welke wijze beschermt Jouwstraat.nl jouw persoonlijke informatie?
Jouwstraat.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs op Jouwstraat.nl Headquarters niemand er toegang tot heeft.

6. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stem je, voorzover nodig, er mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens Jouwstraat.nl over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een vraag stellen via onze site: www.Jouwstraat.nl en kies voor contact.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Jouwstraat.nl?
Jouwstraat.nl kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je Jouwstraat.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Jouwstraat.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Jouwstraat.nl zijn verkregen. Jouwstraat.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Verder is het zo dat Jouwstraat.nl derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen op basis van de Jouwstraat.nl API te ontwikkelen. Dit zijn, kort gezegd, applicaties die gebruik maken van Jouwstraat.nl. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan Jouwstraat.nl gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens Jouwstraat.nl gemaakt. Jouwstraat.nl heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met jouw gegevens gebeurt, als je gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als je een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van jouw (persoons)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van Jouwstraat.nl. Je kunt je gegeven toestemming altijd zelf weer intrekken. Hiervoor kun je een e mail sturen naar info@jouwstraat.nl

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van Jouwstraat.nl?
In beginsel mag iedereen gebruik maken van Jouwstraat.nl en kan iedereen een Jouwstraat.nl account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Jouwstraat.nl account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

10. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

11. Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel niet en stuur een mail naar info@jouwstraat.nl